1                HƯỚNG DẪN ĐĂNG KƯ

1.1           Đăng nhập vào hệ thống

Khi bạn vào website để sử dụng được các chức năng của website bạn phải đăng nhập vào khung đăng nhập như h́nh (nằm ngay dưới menu)

 

Rectangular Callout: Sau khi điền thông tin bấm vào đây 

 

 

 


Sau khi điền chính xác tên đăng nhập và mật khẩu bấm nút đăng nhập để vào website

 

Màn h́nh sau đây hiện lên sau khi đăng nhập thành công.

 

Rectangular Callout: Click vào menu đăng kí môn học để vào trang đăng kí môn học

1.2           Tiến hàng đăng kư

 

Chọn “ĐĂNG KƯ MÔN HỌC” đề tiến hành đăng kư môn học

 

 

Oval Callout: Nhập mă môn để t́m môn học nhanhRectangular Callout: Check vào ô môn học cần chọnRectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn đă chọnRectangular Callout: Hiển thị danh sách các môn học lọc theo điều kiện

 

Trang đăng kư gồm 3 phần

a.       Phần lọc để t́m nhanh các môn cần đăng kư

b.      Phần hiển thị danh sách các môn học muốn đăng kư (dựa theo điều kiện lọc)

c.      Phần hiển thị danh sách các môn đă được chọn hoặc đă đăng kư trước đó.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.       Phần lọc

 

 Gồm 2 phần lọc theo môn học và lọc theo điều kiện (nên dùng lọc theo môn học)

-         Lọc theo môn học là giúp để t́m nhanh đến môn học cần đăng kư nếu biết mă môn học hoặc tên môn học cần t́m bằng cách nhập mă môn hoặc tên môn vào ô text sau đó bấm nút lọc phần hiển thị sẽ hiển thị đúng môn học bạn đă nhập thông tin lọc

-         Lọc theo điều kiện dùng để lọc cùng lúc nhiều môn học theo điều kiện “Lớp” hoặc , “Khoa” trong ô lọc thứ 1, ô lọc thứ 2 hiển thị tên lớp hoặc khoa (tùy theo ô lọc thứ 1), click vào ô lọc thứ 2 để chọn  tên lớp hoặc khoa . Sau đó bấm lọc

 

b.      phần hiển thị danh sách các môn để chọn đăng kư

Phần này hiển thị danh sách các môn học theo điều kiện lọc phía trên với các thông tin của môn học bao gồm

-         ĐK                        Ô chọn lựa đăng

-         Mă môn học         Mă môn học

-         Tên môn học        Tên môn học

-         NMH :                  Nhóm môn học

-         TTH :                    Tổ thực hành hoặc thảo luận

      (nếu môn học là đăng kư là môn có chia tổ thực hành hoặc thảo luận)

-         STC :                     Số t́n chỉ của môn học

-         STCHP :               Số tín chỉ đóng học phí

-         SCP :                    Số đăng kư tối đa cho phép

-         CL :                       Số lượng c̣n lại cho phép đăng kư

-         TH                         Tiết thực hành (để trắng là tiết lư thuyết)

-         Thứ :                     Thứ học

-         Tiết BĐ :              Tiết bắt đầu môn học

-         ST:                        Số tiết môn học diễn ra

-         Pḥng :                 Pḥng học

-         Tuần:                     Tuần học (1 kư số là đại diện cho 1 tuần học)

 

·        Đây là dạng thời khóa biểu tuần của môn học được biểu diễn bởi dăy số với số là số thứ tự của tuần học trong học kỳ , dấu gạch là tuần không học

VD : 12-4----90123 : là môn học học vào tuần 1, 2,4,9,10,11,12,13 của học kỳ c̣n học vào thứ mấy học trong mấy tiết th́ xem các cột thứ, tiết bắt đầu số tiết .

 

-         sau khi xem thông tin các môn để lựa chọn môn cần đăng kư nếu muốn đăng kư môn nào th́ check vào ô vuông trong cột đầu tiên(cột ĐK) của môn muốn học.

-         Khi check vào đăng kư hệ thống sẽ tự động kiểm tra các điều kiện của môn học (số lượng đăng kư, môn trực thuộc, môn song hành…) nếu môn không cho phép đăng kư th́ sẽ hiện lên thông báo lỗi chi tiết

Các thông báo lỗi thông dụng là:

-         Ví dụ :

 

 

-         nếu đăng kư thành công môn học sẽ được hiển thị trong phần hiển thị danh sách các môn học đă chọn (nếu là SV niên chế sẽ bao gồm cả môn bắt buộc học – môn học niên chế- ) và môn học đó sẽ có dấu check và được bôi đậm.

Rectangular Callout: Check chọn hoặc bỏ chọn đăng kưRounded Rectangular Callout: Các môn học được đăng kíRectangular Callout: Các môn được chọn sẽ được bôi đậm

 

c.      Rectangular Callout: Sau khi đống ư các môn này bấm vào lưu đăng kư Phần hiển thị các môn đă được chọn

Rectangular Callout: Nếu như đổi ư muốn bỏ đăng kí th́ check vào đây và bấm nút xóa.

 - Các môn được click chọn ở trên sẽ được hiển thị ở phần này với các thông tin ngắn gọn và thêm các thông tin về học phí như học phí, miễn giảm …. và hệ thống tự động tính học phí tổng cộng mà sinh viên cần đóng.

- Nếu như có thay đổi ư kiến muốn bỏ bớt môn học nào đó th́ check vào cột cuối cùng và bấm nút xóa để bỏ môn đó ra khỏi danh sách đă chọn.

- Nếu như đồng ư các môn đă đăng kư th́ bấm vào nút lưu đăng kư để hệ thống lưu vào cở sở dữ liệu và in ra bảng học phí cho sinh viên

Rectangular Callout: Bấm vào để in ra học phí các môn đă đăng kí

 

*** Trường hợp nếu như môn học cần đăng kư v́ lư do nào đó không đăng kư được (không được học, hết thời hạn đăng kư, hết số lượng cho phép) có thể điền mă môn học đó vào phần đăng kư môn nguyên vọng để cho quản lư hoặc người có trách nhiệm xem xét .